Autodesk 3ds Max for Design – Basic course


“เรียนตั้งแต่เบื้องต้น โดยใช้ประสบการณ์งานจริงของครูผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปสร้างงานจริงได้” โปรแกรม 3 มิติ ที่ช่วยงานออกแบบและตกแต่งสำหรับงาน ผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมภายใน-ภายนอก การสร้างโมเดล กำหนดพื้นผิววัสดุ และการจัดแสงให้สมจริง

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. สำหรับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรที่ต้องการใข้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทัศนียภาพ
 2. สำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการออกแบบทัศนียภาพเสนอต้นแบบให้ลูกค้าดูตัวอย่างก่อนสร้างจริง
 3. เป็นนักออกแบบภาพ 3 มิติและทัศนียภาพ ทำงานในบริษัทออกแบบสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน งานบูธแสดงสินค้า จัดฉาก-สถานที่
 4. เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
 5. นักออกแบบกราฟิก งานสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์

 

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 1. ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องสร้างชิ้นงานตามแบบร่างได้
 2. ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์วิธีการสร้างโมเดล 3 มิติ ชนิดต่าง ๆ โดยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมได้
 3. ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องกำหนดวัสดุพื้นผิวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามชนิดของโมเดล 3 มิติ
 4. ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะมุมมองทัศนียภาพและบรรยากาศได้
 5. ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องจัดระบบแสงสว่าง ได้ทั้งแบบกลางแจ้งและแบบภายในอาคารได้
 6. ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องจัดระบบแสงสว่าง ด้วยเครื่องมือจำลองแสงสว่างและประมวลผลภาพในระบบต่างๆ ได้ทั้ง
  • Standard Lighting
  • Photometric Lighting
  • Radiosity Renderer
 7. ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ และผู้เรียนจะต้องสร้างภาพเคลื่อนไหวนำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบตามสายงานของผู้เรียนได้
 8. ผู้ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะต้องประมวลผลภาพ จัดหน้าเอกสารนำเสนอ และสั่งพิมพ์ด้วยขนาดและความละเอียดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 9. ผู้ผ่านการเรียนจบหลักสูตรจะสร้างงานภาพเคลื่อนไหวหรือไฟล์วิดีโอนำเสนอได้

Software ที่ใช้ในการเรียน :
3ds Max 9, AutoCAD 2008 , Photoshop CS3 , Quick time

เหมาะสำหรับ :
ท่านที่ต้องการเป็น 3D Visualizer , 3D Animator ,สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนากร, Web Designer, Multimedia, Product Designer, นักเรียน , นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ประยุกต์ใช้และเรียนรู้ ร่วมกับ 3d Viz และ Autocad ได้

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม :
3ds Max 9, AutoCAD 2008 , Photoshop CS3 , Quick time
ระยะเวลาในการอบรม :
30 ชั่วโมง อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13:00-16:30 น. (9 ครั้ง)


รูปแบบการเรียน :
ใช้ 3Ds Max หรือ VIZ 2006 ในการสร้างโมเดล จัดแสง, วัสดุ และจัดมุมมองภาพ Perspective ตามลักษณะงานจริง จากแบบร่างหรือแบบแสดง ที่สมมติขึ้น
เนื้อหาหลักสูตร

Modeling Workshop : เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ละโครงงานจัดรูปแบบการแสดงสินค้า (Booth)

 1. สร้างโมเดล 3 มิติ จาก Standard Primitive และ Extended Primitive
 2. จัดวางองค์ประกอบโมเดลตามขนาดสัดส่วนและระยะตามจริง
 3. สร้างโมเดล 3 มิติ จากการ Modify วัตถุ ด้วยคำสั่งใน Modifier listชนิดต่างๆ
 4. สร้างและแก้ไขเส้น 2 มิติ Spline ด้วยเครื่องมือในระดับ Sub-Object
 5. สร้างโมเดล 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ Spline ด้วยคำสั่งขึ้นรูปใน Modifier list เช่น Surface, Extrude, Lathe, Bevel, Bevel Profile
 6. สร้างโมเดลสำเร็จรูปทางสถาปัตย์เช่นประตูหน้าต่างบันไดต้นไม้ฯลฯ
 7. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Polygon
 8. สร้างโมเดล 3 มิติ ชนิด Editable Poly แบบ Nurms
 9. สร้างโมเดล 3 มิติ รูปทรงฟรีฟอร์ม รูปแบบ Loft
 10. สร้างโมเดล 3 มิติ รูปทรงฟรีฟอร์ม จากเส้นอิสระ แบบ Nurbs
 11. สรุปการสร้างวัตถุโดยใช้รูปแบบคำสั่งต่างๆให้เหมาะสมกับโมเดลหรือใช้หลายๆชนิดเข้าด้วยกัน
 12. ขึ้นรูปโมเดล โดยใช้แบบแสดง แบบแปลน จาก ไฟล์ Autocad

Workshop : โครงงาน Interior : เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ห้อง-อาคาร จัดแสงภายใน

Workshop : โครงงาน Exterior : แบบบ้าน-อาคารภายนอก จัดแสงภายนอก

Materials and Maps

 1. Setting Material Editor ระดับ Standard
 2. การกำหนด Basic Parameters : Ambient, Diffuse, Specular, Glossiness, Self-illumination, Opacity
 3. Setting Material ระดับ Multi Sub-object แยกวัสดุในวัตถุเดียวกัน
 4. Setting Material ระดับ Matte/Shadow
 5. Setting Material ระดับ Raytrace
 6. Setting Maps ระดับ Diffuse, Opacity, Bump, Reflection
 7. การสร้างและใช้งาน Material Library
 8. การกำหนด Material Effect Channel
 9. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข Material Editor
 10. Material ชนิด Mental Ray

 

Workshop : วัสดุผิวทั่วๆไป เช่น ไม้ ปูน คอนกรีต พลาสติก
Workshop : วัสดุผิวหยาบ เช่น สักหลาด ขนสัตว์ สนามหญ้า หิน ดิน ทราย
Workshop : วัสดุมันวาว-ใสสว่าง เช่น กระจก แก้ว น้ำ โครเมียม สเตนเลส

CAMERA

 1. ใช้กล้องแบบ Target ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและ เปลี่ยนทิศทาง
 2. ใช้กล้องแบบ Free ควบคุมระยะห่าง ระดับการมองและเปลี่ยนทิศทาง
 3. จัดวางกล้อง ควบคุมระยะกล้องด้วย Clipping PlaneLight, Effect and Environment
 4. การจัดวางและใช้แสงแบบ Standard Light
 5. การปรับค่า Parameter ของ Standard Light
 6. การใช้แสงแบบ Photometric Light
 7. การปรับค่า Parameterตามสภาพงาน
 8. การควบคุมอุณหภูมิการกระจายแสง ด้วย Exporesure Control ชนิดต่าง ๆ
 9. การจัดแสง Interior และ Exterior ด้วย Standard light
 10. Radiosity คำนวนการจัดแสง Interior ด้วย Photometric Light
 11. Radiosity คำนวนการจัดแสง Exterior ด้วย Photometric Light
 12. การใช้ Material ร่วมกับการคำนวน Radiosity
 13. การจัดแสง Exterior ด้วย Skylight , Advance Lighting : Light Tracer
 14. การจัดแสง Interior ด้วย Skylight , Advance Lighting : Light Tracer
 15. ใช้ Effect แสง Volume light, Len flare, Len effect glow
 16. Mental Ray : จัดแสงแบบ Global illumination โดยใช้
 17. Mental Ray : จัดแสงแบบ Global illumination + Caustic

Plug-in : VRay 1.50 Renderer หรือ Plug-in ที่เกี่ยวกับงานออกแบบ

 1. Assign renderer VRay 1.50 การใช้ VRay Renderer ระดับ Preview (ใช้ ค่าการ Renderแบบคุณภาพต่ำในห้องเรียน และป้อนค่าแบบ Render Final เมื่อใช้งานจริง)
 2. การปรับค่า VRay: Parameters
 3. การใช้ VRay Light

Walktrough Animation and Interactive

 1. การใช้ Time Configuration กำหนด ระบบภาพ และช่วงความยาว Video
 2. สร้างจุดบันทึกการเคลื่อนไหว (Keyframe) ด้วย Auto key และ Set Key
 3. การสร้าง Animation โดยการใช้ Assign Controller
 4. การสร้าง Animation โดยใช้กล้องเคลื่อนที่อิสระด้วย Auto key , Set Key
 5. สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องเคลื่อนที่ตามเส้นทาง
 6. การใช้ Hierarchy Pivot, Assign Controller
 7. การ Render Animation บันทึกเป็นไฟล์ Video

วิทยากร (Lecturers) :

อาจารย์ศศิธร ขำฤทธิ์

ปัจจุบัน : สถาปนิก ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสถาบันส่งเสริมการออกแบบและกราฟฟิคนานาชาติ Conceptdee

ค่าอบรม :
ท่านละ 8,500 บาท

สถานที่อบรม :

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สิ่งที่ท่านจะได้รับใน Package :

เอกสารประกอบการอบรม (Training Manual)

ของสมนาคุณ ฟรี

กาแฟ พร้อมของว่างช่วงพักเบรก

ใบประกาศนียบัตรอย่างดี

ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง Email ได้ระหว่างพักเรียน ฟรี

ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ในการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ในครั้งต่อไป

รับประกันคุณภาพ หากผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: